header.jpg

ПЕРИОД 2014-2016 ГОДИНА

Име на Възложителя Наименование, местонахождение и тип на обектите и обхват на задача/проекта
2016 г.
ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД СМР на обеки: Разширение на склад на ИМИ-1; Котелно помещение – ИМИ-1
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИЗ Доставка на ел. оборудване
ДП НКЖИ Доставка на сигнали за контактната мрежа за нуждите на поделение „Електроразпределение“
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Реконструкция и модернизация на ГРТ на хотелски комплекс Истър и Кабелна трасе за захранване на ГРТ на хотелски комплекс „Истър“
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Доставка на материали и оборудване, СМР в Генераторна разпределителна уредба (ГРУ)- Ретрофит на 2 бр. изводни килии в ГРУ и подмяна на захранващите кабели в п/ст 003 в производство „Азотно-кислородно“, инст. „ЦВК“
А ЦЕ СЕ КОНСУЛТИНГ ЕООД Вторична комутация, уредба 110 kV за п/ст Hootokoski
ЕСО ЕАД Монтаж на разединители за превключване на еднофазни трансформатори 400/110/36 kV
ETS Ltd, Albania Проектиране, монтаж, ПНР и доставка на ел. табла
ВАПТЕХ ЕООД СМР на оборудване за МВЕЦ Каядиби
СЕНТРАЛ ХИДРОЕЛЕКТРИК ДЬО БУЛГАРИ ЕООД Демонтажни работи в командна зала и ЗРУ 10,5 kV във ВЕЦ Кокаляне Демонтажни работи по ХГ 1 във ВЕЦ кокаляне
ТЕХЕНЕРГО ЕАД Доставка и монтаж на съоръжения на обект: Цех за за намаляване на размерите дезактивация на демонтираното оборудване – АЕЦ Козлодуй
СВИЛОЦЕЛ ЕАД Доставка и монтаж на кабелни скари и изтегляне на кабели от ново КРУ 6,3 kV на п/ст Свилоза до кабелна естакада
СОЛ България АД Изпълнение на монтажни и КИП работи, включително дейности по доставка на материали и осигуряване на специалисти за изграждането на Станция за пълнене на газ на територията на Агрополихим, Девня
ЕСО ЕАД Преустройство на ЗРУ в п/ст Курило
2015 г.
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД Реконструкция на ОРУ 110kV
ХИДАК ЕООД Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за хидрогенератор 2 и хидрогенератор 3 във ВЕЦ Тъжа
ЕСО ЕАД Изграждане на пожарогасителна инсталация в п/ст Добруджа
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Доставка, монтаж и демонтаж на прекъсвачи, разединители и трансформатори
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Изграждане на ЗРУ 1 и 2 секции на п/ст №5 в рудник Трояново-3
ЕСО ЕАД Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на портали в ОРУ 220 kV на п/ст ОРУ ТЕЦ Марица-Изток 2
ВЕТРОКОМ ЕООД Проектиране, доставка и монтаж на оборудване – първична и вторична комутация
ЛУКОЙЛ АД Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрозахранването за собствени нужди на ГПП-2
ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД Доставка и монтаж на КРУ
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК Реновиране на електроенергийни съорьжения и ел.енергийно оборудване високо и средно напрежение
ВАПТЕХ ЕООД П/ст Дебеда, Грузия - Монтаж, ПНР и пускане в експлоатация на ел. оборудване, изчисление и конфигурация на релейни защити
ЕСО ЕАД Реторфит на КРУ 20 kV в п/ст Речица
ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП ООД Изготвяне на проектна документация за персичания на железопътната линия София-Пловдив в участъка от ж.п. гара Ихтиман до ж.п. гара Септември с инженерна инфраструктура по трасета на проекта: електропроводи и подземни комуникационни трасета
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД Доставка на табла НН за задвижващи станции
ЕСО ЕАД МЕР ПЛОВДИВ Ремонт полета 20 kV в п/ст „Ерма река“
СОЛВЕЙ СОДИ СМР – Присъединяване ОРУ 110 kV
ХЮНДАЙ Изработка на шкафове за АББ Египет
ЕЛКОМ ИМПЕКС ООД Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за непрекъсваемо захранване на съоръжения за АСДУ
СИМЕНС ЕООД СМР – Рехабилитация с подмяна на улично осветление в община Твърдица
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Изграждане на ел.захранване на обекти, оставащи в експлоатация след ликвидация на производство „КиЛ”, „ПАНВ” и инст. „Х
2014 г.
ЕСО ЕАД МЕР ШУМЕН Шумен, бул. Плиска 1 Изработка и доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи за п/ст „Мадара”
ЧЕЗ Разпределение България АД София, ул. Цар Симеон №330 Изготвяне на проектна документация за присъединяване на нови потребители към електроразпределителната мрежа с реконструкция на съществуващи ТП и мержи НН на територията на гр. София и София област
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД Бургас ГПП-2 - Реконструкция на релейни защити 110 kV за силови трансформатори 110 kV и подмяна на вертикална част на шинната система към звездообразуващи трансформатори СТ 110/6 kV
Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД София, ул. Узунджовска № 1 ВЕЦ „Пасарел” - Преработка на релейни табла за генератор 1 и трансформатор 1; ремонт на кабелни канали в ОРУ 110 kV; доставка и монтаж на табла за осветление; ремонт на килии - генераторен прекъсвач, отклонение за генератор, възбудителен трансформатор и мерене; ремонт на кабелни пътища;
Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД София, ул. Узунджовска № 1 ВЕЦ Пасарел – Рехабилитация на ХГ 2
ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
София, бул. Черни връх №32А
Инсталиране на дублираща система за управление на вятърен парк „Свети Никола”, гр. Каварна в ТЕЦ ЕЙ и ЕС Гълъбово
„П и М Консултинг” АД Видин, ул. Босилек № 55А Изработка и доставка на табла с честотно регулиране
МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД
Раднево
п/ст 6 в рудник „Трояново-3” - Направа на вторична комутация на страна 110 kV на силови трансформатори Т2, Т3, Т4
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Козлодуй
Модернизация на секции 6 kV в БПС - АВР – монтажни и пусково – наладъчни работи
ЕМУ АД
Търговище, кв. Разбойна
Подстанция „Добруджа” 400/220/110/31,5/10,5 kV – Реконструкция на ОРУ 110 kV - Изработка, доставка и монтаж на командни и релейни табла, електромерни шкафове и разпределителни табла за собствени нужди постоянен и променлив ток, контролни и силови кабели ниско напрежение
AES GEO ENERGY OOD Каварна, ул. Добротица 28, офис 4 тел. 0570 / 87 912 Профилактика на п/ст „Свети Никола” 110/33kV
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY GmbH 86157 Augsburgq Germany, Eberlessttrase 27 TAP-OFF Tamarugal, Чили - Проектиране вторична комутация; доставка на оборудване и изработка и доставка на контейнер
СОЛ България ЕАД,
гр. София 1510, ул."Владайска река" №12;
Варна Грийн Енерджи (ВГЕ)
Доставка на КРУ за Инсталация за сепариране на въздух в гр. Девня
Siemens d.d., Heinzelova 70a, 10000 Zagreb, Croatia Подстанция „ТЕЦ Свилоза” - Доставка и монтаж на шинна система

 

Бързо търсене

Посетители

В момента има 3  посетители в сайта

*** Нашият сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от цялостното и оптимално съдържание на сайта. ***

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg/cookie-policy

РАЗБРАХ